བྱིས་པའི་དུས་དེབ།

དུས་དེབ་ཐེངས་གཉིས་པ།། ༢

སྲོག་ཆགས་ངོ་སྤྲོད།—— ཁའོ་ཨ་ལཱ། (Koala)

མི་སྣ་ངོ་སྤྲོད།—— མཱ་རི་ཡ་་མོན་ཌེ་སོ་རི། (Maria Montessori)

གཏམ་དཔེ།

རོ་སྒྲུང་།

ལྷ་མོའི་འཁྲབ་གཞུང་།—— འགྲོ་བ་བཟང་མོ།

དགོད་གཏམ།——སྤོ་བོ་ཉི་མ་ལགས་དང་བུ་ཟླ་བ།

ཐ་སྙད་ངོ་སྤྲོད།

དུས་དེབ་དང་པོ། ༡

སྲོག་ཆགས་ངོ་སྤྲོད།—— ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག

མི་སྣ་ངོ་སྤྲོད།—— ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཌ།

གཏམ་དཔེ།

རོ་སྒྲུང་།

ལྷ་མོའི་འཁྲབ་གཞུང་།—— འགྲོ་བ་བཟང་མོ།

དགོད་གཏམ།——སྤོ་བོ་ཉི་མ་ལགས་དང་བུ་ཟླ་བ།

ཐ་སྙད་ངོ་སྤྲོད།