བྱིས་པའི་དུས་དེབ།

སྲོག་ཆགས་ངོ་སྤྲོད།—— ཨ་རིའི་གླང་རྒོད། (Bison)

མི་སྣ་ངོ་སྤྲོད།—— ཨའེ་རིག་་ཁར་རོའོ། Eric Carle

གཏམ་དཔེ།

རོ་སྒྲུང་།

ལྷ་མོའི་འཁྲབ་གཞུང་།—— འགྲོ་བ་བཟང་མོ།

དགོད་གཏམ།—— སྤོ་ལགས་དང་ཚ་བོ།

ཐ་སྙད་ངོ་སྤྲོད།

བྱིས་སྒྲུང་།——ཕོ་རོག་གིས་ཆུ་འཐུང་བ།

སྲོག་ཆགས་ངོ་སྤྲོད།—— རླ་མ་རྔ་མོང་ལུག (Llamas)

མི་སྣ་ངོ་སྤྲོད།—— ཌོག་ཌར་་སུའུ་སེ། (Dr. Seuss)

གཏམ་དཔེ།

རོ་སྒྲུང་།

ལྷ་མོའི་འཁྲབ་གཞུང་།—— འགྲོ་བ་བཟང་མོ།

དགོད་གཏམ།—— ཨ་མ་དང་བུ་མོ།

ཐ་སྙད་ངོ་སྤྲོད།

བྱིས་སྒྲུང་།—— མཚོ་རྟ་ལགས། བྲོས་རྒྱུགས་ཤིག

སྲོག་ཆགས་ངོ་སྤྲོད།—— བྱ་ཁྱེའུ། (Penguin)

མི་སྣ་ངོ་སྤྲོད།—— ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ།

གཏམ་དཔེ།

རོ་སྒྲུང་།

ལྷ་མོའི་འཁྲབ་གཞུང་།—— འགྲོ་བ་བཟང་མོ།

དགོད་གཏམ།—— དགེ་རྒན་དང་སློབ་ཕྲུག

ཐ་སྙད་ངོ་སྤྲོད།

བྱིས་སྒྲུང་།—— ལྕོང་མོ་ཕོལ་ལི་ཝ་གཱ

དུས་དེབ་ཐེངས་གཉིས་པ།། ༢

སྲོག་ཆགས་ངོ་སྤྲོད།—— ཁའོ་ཨ་ལཱ། (Koala)

མི་སྣ་ངོ་སྤྲོད།—— མཱ་རི་ཡ་་མོན་ཌེ་སོ་རི། (Maria Montessori)

གཏམ་དཔེ།

རོ་སྒྲུང་།

ལྷ་མོའི་འཁྲབ་གཞུང་།—— འགྲོ་བ་བཟང་མོ།

དགོད་གཏམ།——སྤོ་བོ་ཉི་མ་ལགས་དང་བུ་ཟླ་བ།

ཐ་སྙད་ངོ་སྤྲོད།

དུས་དེབ་དང་པོ། ༡

སྲོག་ཆགས་ངོ་སྤྲོད།—— ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག

མི་སྣ་ངོ་སྤྲོད།—— ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཌ།

གཏམ་དཔེ།

རོ་སྒྲུང་།

ལྷ་མོའི་འཁྲབ་གཞུང་།—— འགྲོ་བ་བཟང་མོ།

དགོད་གཏམ།——སྤོ་བོ་ཉི་མ་ལགས་དང་བུ་ཟླ་བ།

ཐ་སྙད་ངོ་སྤྲོད།