TALI Tibet


I.བྱིས་པའི་འཚར་ལོངས་དང་སྤྱོད་ལམ་ལ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པའི་དོན་གནད།

བྱིས་པའི་འཚར་ལོངས་དང་སྤྱོད་ལམ་ལ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པའི་དོན་གནད།

Download the resource

Copyright © 2021. All Rights Reserved. Tibetan Arts and Literature Initiative (TALI). Developed by Tenzin Thinley