ཁྲ་ལི་བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་དང་རྩོམ་རིག་གོང་འཕེལ་ཚོགས་པ།


ཤེས་བྱའི་རིག་མཛོད།

བྱིས་པའི་རྩོམ་རིག།

གསར་འགྱུར།

ཚོགས་མི་ངོ་སྤྲོད།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་བ།

སློབ་གསོ་ཤེས་རིག།

འདྲ་དཔར་འགྲེམས་སྟོན།

རོགས་རམ་དང་མཉམ་ཞུགས།

ཞལ་འདེབས་འབུལ་ཡུལ།

ཉེ་ཆར་སྤེལ་བའི་ལས་གཞི།

ཚོགས་པ་ངོ་སྤྲོད།

ཁྲ་ལི་བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་དང་རྩོམ་རིག་གོང་འཕེལ་ཚོགས་པ།

If you don't see Tibetan. 如果看不到藏文。

Please install Monlam Tibetan software from here.
请在这里下载藏文软件。